Builder o naszym projekcie wnętrz Świątyni Opatrzności / Builder about our interior design of the Temple of Providence

75569718_2550841394995794_5993446142229086208_o.jpg

74374755_2550841868329080_6131900211221495808_o.jpg

74878556_2550842234995710_4732607584240926720_o.jpg

75369098_2550842658329001_7679880388331700224_o.jpg

Miesięcznik Builder pisze w najnowszym numerze o naszym projekcie wnętrz Świątyni Opatrzności. "Chcemy, aby potężne wnętrze świątyni wzbudzało w wiernych nie odczucie trwogi, małości i onieśmielenia, ale radości, zachwytu i zaufania. To musi być ich świątynia – przyjazna, pełna znajomych i bliskich treści podanych w nowoczesnej formie.
Również osoby niewierzące powinny chętnie przekraczać próg naszego kościoła. Architektura powinna przyciągać je i zachęcać, tak, aby również one rozpoznały w kościele znane od dziecka formy i treści, stanowiące przecież jeden z fundamentów naszej cywilizacji. To pozwoli im przystanąć i zastanowić się nad sensem swojego życia, to da im szansę zwrócić się ku Kościołowi i ku Bogu." Autorzy:Marek Grąbczewski, Basia Grąbczewska,Oskar Grabczewski. Serdecznie zachęcamy do lektury - naszego projektu i całego numeru!!!

The Builder monthly writes in the latest issue about our interior design of the Temple of Providence. 
"We want the powerful interior of the temple to evoke not a sense of fear, smallness and intimidation, but joy, delight and trust.
It must be their temple - friendly, full of friends and close content in a modern form.
Non-believers should also be happy to cross the threshold of our church.
Architecture should attract and encourage them so that they also recognize in the church forms and content known since childhood,
which are, after all, one of the foundations of our civilization. This will allow them to stop and reflect on the meaning of their lives,
it will give them a chance to turn to the Church and God. "Authors: Marek Grąbczewski, Basia Grąbczewska, Oskar Grabczewski.
We warmly encourage you to read - our project and the whole issue !!!